"ក្រុមហ៊ុន មេគង្គធានារ៉ាប់រង" ផ្តល់នូវចំណេះដឹង សិស្សានុសិស្ស និងមាតាបិតានៅអនុវិទ្យាល័យ ពោធិរាជ្យ

វិស័យធានារ៉ាប់រង នៅកម្ពុជាយើងកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានស្វែងយល់ច្រើនអំពីចំណេះដឹងលើការធានារ៉ាប់រង។ ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច មេគង្គ បានចុះសំណេះសំណាល និងផ្តល់ចំណេះដឹងជូនសិស្សានុសិស្យដែលសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យ ពោធិរាជ្យ ព្រមទាំងការជួយឧបត្ថមក្នុងការរៀបចំរបងសាលាជូនដល់សាលាផងដែរ។