សេវាកម្ម ផ្នែកទាមទារសំណង

យើងខ្ញុំសូមធានាថារាល់ការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងដែលត្រឹមត្រូវនឹងមានសុពលភាពត្រូវបានទូទាត់ជូនលោកអ្នកក្នុងរយៈពេល ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។

យើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកក្នុងការផ្ដល់ជូនរាល់ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការទាមទារសំណងចាំបាច់ទាំងអស់មកក្រុមហ៊ុន មេគង្គ ម៉ាយក្រូអ៊ិនសួរេន ឱ្យបានឆាប់បំផុត ដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការទាមទារសំណង។

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ មន្រ្ដីផ្នែកទាមទារសំណង