មេគង្គសង្រ្គោះ


ឈ្មោះផលិតផល៖ "មេគង្គសង្គ្រោះ"

ប្រភេទផលិតផល៖ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតលើឥណទាន

ពណ៍នាសង្ខេបពីផលិតផល៖ ផលិតផល "មេគង្គសង្រ្គោះ" ផ្ដល់ជូន ការការពារដល់អតិថិជនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ នូវសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតលើឥណទាន​ ដែលបុព្វលាភមានតម្លៃសមរម្យជាមួយការធានាផ្ដល់សំណងជាសាច់ប្រាក់ទៅអ្នកទទួលផលដើម្បីទូទាត់កម្ចីទៅគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ឥណទាន នូវចំនួនទឹកប្រាក់ដើមទាំងស្រុងដែលអតិថិជនបានខ្ចីត្រឡប់ទៅវិញ។

Responsive image


Responsive image
ផលិតផល​ធានា​រ៉ា​ប់រ​ង​ “​មេគង្គសង្រ្គោះ​”

​​- ផលិតផល​ធានា​រ៉ាប់រង​ "​មេគង្គ​សង្គ្រោះ​" ​ផ្ដល់​ជូន​ការ​ការពារ​ដល់​អតិថិជន​ដែល​ខ្ចីប្រាក់​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នូវ​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​លើ​ឥណទាន​ដែល​បុព្វលាភ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​ជាមួយ​ការធានា​ផ្ដល់​សំណង​ជា​សាច់ប្រាក់​ទៅ​អ្នកទទួល​ផល​ដើម្បី​ទូទាត់​ក​ម្ចី​ទៅ​គ្រឹះស្ថាន​ផ្ដល់​ឥណទាន​នូវ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដើម​ទាំងស្រុង​ដែល​អតិថិជន​បាន​ខ្ចី​ត្រឡប់ទៅវិញ​។

Responsive image
​អត្ថប្រយោជន៍​ទទួល​បាន​ពី​ការធានា​រ៉ាប់រង​

- សន្តិភាព​ផ្លូវចិត្ត​ពី​ហា​និ​ភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ

- ការពារ​អាយុជីវិត​ពី​ការ​ចំណាយ​ដែល​មិនបាន​ព្រៀ​ង​ទុក

- ការធានា​ម្ភៃ​បួន​ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ​ ​ប្រាំពីរ​ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​ស​ប្ដាហ៍ ​និង​គ្រប់​ទីកន្លែង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- សំណង​ខ្ពស់​ជាមួយ​បុព្វលាភ​ដែល​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ

Responsive image
​ករណី​ធានា​

- ម​រណៈ​ភាព​ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់

- ពិការភាព​ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់

- ម​រណៈ​ភាព​ដោយសារ​ជំងឺ

ទំនាក់ទំំនងឥឡូវនេះ!

​០២៣​ ២១៥​ ២០៨អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ ៦២០អាបេ ផ្លូវ ២៧១ ភូមិក្បាលទំនប់ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ


​អ៊ី​ម៉ែ​ល​

info@mekongmicroinsurance.com.kh​