ព័ត៍មានបន្ថែមសេវាបម្រើរលោកអ្នក​ ២៤ម៉ោង និងជារៀងរាល់ថ្ងៃ