ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នក។ នៅក្រុមហ៊ុន មេគង្គ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀរវត្សន៍ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និង ឱកាសការងារយ៉ាងពិសេស។ តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ? ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង ជីវប្រវត្ដិរបស់លោកអ្នកទៅកាន់៖ ឫទំនាក់ទំនង់មកលេខទូរស័ព្ទ:

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី

លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំង ព័ត៌មានលម្អិត
1 Sales Manager 2 Phnom Penh
2 Agency Sales Manager 1 Phnom Penh
3 Partnership Development Manager 2 Phnom Penh
4 Sale Executive 1 Phnom Penh
5 Policy Admin Officer 2 Phnom Penh
6 Insurance Advisor 50 Phnom Penh, Battambong, Bonteay Mean Chey, Siem Reap, Kompong Cham