មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ីគោលបំណងនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចគឺផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមអាចទទួលបាននូវការធានា រ៉ាប់រងជាមូលដ្ឋានមួយដែលធានាលើការបាត់បង់នូវសមត្ថភាពរកចំណូលប្រចាំគ្រួសារដោយពិការភាពឬការបាត់បង់ជីវិត។

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចជា៖