ឱកាសការងារ

 សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឱកាសការងារជាមួយ មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី
 ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអជ្ញាបណ្ណធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ។​
 យើងខ្ញុំរីករាយនឹងផ្តល់ឳកាសការងាររួមនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដ៍ប្រសើរដល់យុវជនខ្មែរទាំងពីរភេទ ។
 ចូលរួមជាមួយ មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី ថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើតភាពជោគជ័យសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នក ។

តួនាទី ចំនួន កន្លែងធ្វើការ
Sales Manager 4នាក់ Phnom Penh View
Partnership Development Manager 2នាក់ Phnom Penh View
Legal Compliance Officer 1នាក់ Phnom Penh View
Policy Admin Officer 2នាក់ Phnom Penh View
ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង 30នាក់ Phnom Penh and Provinces View