ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិកាណ៍


វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកផ្នែកលក់មេគង្គក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ការយល់ដឹងអំពីសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី ក្នុងការបំពេញតួនាទីជាមន្រ្តីផ្តល់ប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងដ៏មានវិជ្ជាជីវៈដល់អតិថិជន ។ ដូចនេះដើម្បីធានាអោយបាននូវគុណភាព ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការចែករំលែកនូវ បទពិសោធន៏ផ្ទាល់ដល់មន្រ្តីរបស់ខ្លួនតាមរយៈទ្រឹស្តីក៏ដូចជាការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់នូវជំនាញជា អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដ៏មានវិជ្ជាជីវៈ ។ វគ្គសិក្សានេះមានរយៈពេល ៥ថ្ងៃ ចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ ។ ខាងក្រោមនេះជាសកម្មភាពក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលអំពីសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង។

អានបន្ត...

សកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយតាមតំបន់គោលដៅ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមហ៊ុន មេគង្គ ម៉ាក្រូអ៊ិនសួរេន ភីអិលស៊ី តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដល់អតិថិជនគ្រប់ពេលវេលា​គ្រប់ទីកន្លែង ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជន ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការដឹកនាំមន្រ្តីផ្តល់ប្រឹក្សា​​សេវាធានា​​រ៉ាប់រង​ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគុណតម្លៃនៃសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង ជូនអតិថិជនផ្ទាល់តាមតំបន់គោលដៅសំខាន់ៗ ជាច្រើនកន្លែង ។ អតិថិជនបានសម្តែងនូវភាពរីករាយជាមួយនឹងសេវាធានារ៉ាប់រងដែលបានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការជួយសម្រួលទុក្ខលំបាករបស់គាត់ក្នុងករណីហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើង ។ ក្រុមហ៊ុនមេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន សន្យាថានឹងបង្កើន​​សេវាកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ហើយក្រុមហ៊ុនក៏សូមថ្លៃងអំណអរគុណដល់អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ គាំទ្រ និងផ្តល់​​ទំនុកចិត្ត លើសេវាធានារ៉ាប់រង របស់ខ្លួន ។

អានបន្ត...

រូបភាពសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមហ៊ុន មេគង្គ ម៉ាក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដល់ដៃគូសហការ និង បុគ្គលិក​បន្ថែម​ទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអោយកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយដល់អតិថិជនជាអ្នកប្រើប្រាស់ ។ ការ​ផ្តល់​បទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផងដែរ ក្រុមហ៊ុន មេគង្គ ម៉ាក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី ក៍បានជំរុញបង្កើន​ឲ្យមាន​ភាពទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូសហការ បុគ្គលិក និងអតិថិជនផងដែរ ។ នេះជាសមិទ្ធិផលមួយសម្រាម់សិក្ខាកាម​ទទួលបាន​នូវចំណេះដឹងថ្មី ក៏ដូចជាវិធីសាស្រ្ត ក្នុងការបង្កើនអត្រាលក់សេវាធានារ៉ាប់រង ដែលប្រកបដោយទំនុកចិត្ត គុណភាព និង តម្រូវ​ការ​ចាំបាច់របស់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន ។ ជាលទ្ធផលក្រោយពីបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួចមក សិក្ខាកាមពិតជាទទួលបាននូវវិធីសាស្រ្តថ្មី ក្នុងការពង្រឹងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនជូនដល់អតិថិជនបន្ថែមទៀត។

អានបន្ត...