ការិយាល័យកណ្ដាល

  • ភាពយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំរើសេវាកម្មជូនអតិថិជន
    ក្រុមហ៊ុនមេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ីបានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនិងភាពយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងចំពោះការផ្តល់​
    សំណងជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនអោយបានឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលមិនលើស៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។     

                                                                                     “នៅជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង”

  •  អាសយដ្ឋានទំនង ៖                                                                                                  

        អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទៈលេខ ៥០០ AEo ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
        ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ​២១៥ ២០៨
        អីុម៉ែល៖ info@mekongmicroinsurance.com.kh