មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី

ក្រុមហ៊ុនមេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី បានទទួលនូវអាជ្ញាបណ្ណស្របច្បាប់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអនុញ្ញាតិអោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្លូវ​ការនៅថ្ងៃទី០២ ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។ ក្រុមហ៊ុនមេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុន
សួរេន ភីអិលស៊ី គឺជាក្រុមហ៊ុន​ដែលផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង លើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល និង អាយុជីវិត ខ្នាតតូចដល់ប្រជាជនគ្រប់កំរិត។ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មេគង្គ ម៉ាយក្រូ
អិុនសួរេន ភីអិលស៊ី បានប្តេជ្ញាចិត្តផ្តល់នូវភាពជឿជាក់ ទំនុកចិត្តខ្ពស់ និងសេវាកម្មឆាប់
រហ័សជូនដល់អតិថិជននិងដៃគូសហការ ។


សេវាកម្ម

ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលខ្នាតតូច

ដៃគូសហការ